Thực Đơn Gà ta Thượng Hạng

Gà ta Nướng Lu

Gà ta Hấp Mắm Nhĩ

Gà ta Rang Muối Đông Giang